logo
2.–3. 6. 2021 | Výstaviště Brno

ilustrace

Chytré čtvrti

Chytrý development vyžaduje ze strany města jasnou představu o moderní městské čtvrti, která je energeticky soběstačná, klimaticky odolná, dopravně snadno dosažitelná, ekonomicky nenáročná a jejíž veřejný prostor vybízí její obyvatele ke komunitním akcím. Takový přístup zabraňuje fragmentaci a pohlíží na výstavbu čtvrtě jako na urbanistický celek, zapojující do konečného řešení mnoho profesí. Výsledkem je dobré místo pro život, které láká občany k bydlení ve městě, a ne za městem. Veletrh představí jak nástroje pro samotné developery, tak i pro města.

 

Energetická politika

Budoucnost je v decentralizované energetice, tzn. decentralizované výrobě energie a jejího ukládání, i v decentralizované spotřebě. Tento obtížný úkol zahrnuje celý řetězec inovací a technologických či organizačních nástrojů pro správce přenosové soustavy, výrobce i koncové uživatele. I tento obor vyžaduje zpracování široké škály dat, big dat, a využití simulačních nástrojů ke správnému nastavení výrobních a odběratelských vztahů mající jednotný cíl, energetickou soběstačnost v území a eliminaci přenosových ztrát. Veletrh nabídne řadu energetických řešení pro městské firmy i malé obce. 


Digitální město

Chytré město plně využívá datově vedené správy města a digitálních nástrojů. Smyslem je podložit svá rozhodnutí daty a umět správně rozhodnout o rozvoji celého města či konkrétní lokality. Hovoří se o tzv. digitálním dvojčeti, tj. digitální verzi města, jehož ulice, sítě, zeleň, budovy atp. mají svůj digitální obraz, který umožňuje simulovat různé scénáře řešení rekonstrukce či nové výstavby. Veletrh seznámí účastníky s nejnovějšími možnostmi digitálních technologií a jejich přínosů k časově i finančně efektivnější správě obce či města.

 

Udržitelná doprava

Moderní informační a odbavovací systémy, věrnostní programy s prvky gamifikace, široká nabídka dopravních prostředků s ekologickým pohonem, to jsou základy moderní městské a meziměstské dopravy. Udržitelná doprava se opírá o big data o pohybu vozidel a dopravní zátěži v území kombinovaná s daty mobilních operátorů, které umožní lépe plánovat dopravní obslužnost, ale i správně rozhodovat o druzích dopravy a vhodných liniových stavbách. Veletrh představí nejnovější hardwarové i softwarové nástroje pro digitální plánování dopravy v území. 

 

Voda

Klimatickou změnu pociťují ve střední Evropě všichni. Efektivní nakládání s pitnou vodou, ekonomika nakládání s dešťovou vodou, čištění odpadních vod a jejich energetické zhodnocení, monitorování čistoty i spotřeby vody a klíčové předpoklady pro zadržení vody v krajině budou hlavními tématy. Spolu s koncepty budou představeny pokročilé digitální technologie pro klimatickou změnu, umožňující efektivně spravovat, digitálně plánovat a cíleně investovat.

 

 

Klíčová témata
druhého ročníku Urbis 2019

Pódia:

URBIS PÓDIUM

Hlavní podium je věnováno nejdůležitějším přednáškám ze všech 5 hlavních témat.

9:00 - 9:10   Uvítací projev URBIS 2019
Markéta Vaňková
Primátorka města Brna
9:10 - 9:30
  Horizon 2020 a Horizon Europe: kontext opatření pro chytrá města a komunity
Mark van Stiphout
Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku
více

V současné době existuje čtrnáct projektů Lighthouse pro chytrá města a komunity, které jsou financovány v rámci výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizon 2020. Projekty Lighthouse dohromady zahrnují 40 měst, kde probíhají demonstrační činnosti vedoucí k energetické transformaci, a 53 spolupracujících měst, která získávají zkušenosti z těchto postupů. Jaké zkušenosti jsme získali během šesti let od implementace těchto výzev? Jak se do nich zapojit? Jaká jsou dosavadní zjištění a co je v plánu pro nadcházející výzkumný a inovační rámcový program Horizon Europe? Tyto otázky zodpoví Mark van Stiphout.

9:30 - 10:00
  Město jako dynamický a komplexní přizpůsobivý systém – priorita energie a klimatických výzev
Wolf D. Prix
Spoluzakladatel, Design Director a CEO společnosti COOP HIMMELB(L)AU
více

Strategie městského rozvoje založené na prioritě energie a klimatických výzev v podání Wolfa D. Prixe, Design Directora a CEO společnosti COOP HIMMELB(L)AU.

10:00 - 10:15
  Věda mimo laboratoř: Jaký přináší užitek společnosti?
Markus Dettenhofer, Ph. D
CEO, CEITEC
10:15 - 10:45
  Hodnocení technologií v kontextu energetické transformace
Priv.-Doz. Mag. Dr. Michael Ornetzeder
Research Director, Institute of Technology Assessment, Austrian Academy of Sciences
více

Evropská unie usiluje o to stát se globálním lídrem v oblasti energetické transformace směřující k dekarbonizovanému hospodářství. Do poloviny tohoto století by měly být skleníkové plyny sníženy o 80-95 %. Toto volá po radikální změně v mnoha oblastech společnosti a je jasné, že energetický sektor zde bude hrát klíčovou roli. Z dlouhodobého hlediska transformace energetického systému bude zahrnovat nové technologie a infrastrukturu, ale také nové instituce a společenské vztahy. Taková transformace dalece přesahuje posun v palivovém mixu nebo nahrazení dominantních technologií. V této prezentaci promluvím o významu hodnocení technologií v kontextu energetické transformace. Budu obhajovat, že je životně důležité identifikovat škodlivé vedlejší efekty, možná rizika a systémové nesrovnalosti od prvopočátků dále, abychom informovali pracovníky s rozhodovací pravomocí a následně zvýšili společenskou hodnotu inovací v energetickém systému.

10:45 - 11:00

  Splnění klimatických a energetických cílů: Transformační agendy pro chytrá města
DI (FH) Volker Schaffler, MSc, MA
Ministerstvo dopravy, inovací a technologií, Rakousko
11:00 - 11:15
  Představení konceptu Smart City Brno, prezentace hostitelského města
Jakub Rybář
Vedoucí Oddělení spolupráce a rozvoje, Magistrát města Brno
11:15 - 11:30
  Současná výzva: SMART Česko
Rut Bízková
řešitelka projektu k tématice Smart City SMO ČR
více

Výzva, o kterou dnes jde, je SMART ČESKO - nejen novými technologickými nástroji vytvořit dobré podmínky pro život lidí v naší zemi. Naplňovat to, co potřebujeme dlouhodobě - udržitelný rozvoj ve prospěch nás všech, prosperující zemi, odolnou společnost.

11:30 - 11:50

  Smart Urban Ecosystem
Pavel Vokač
OMS - Lighting
more

CITYTHINKING, Španělsko ve spolupráci s OMS, Slovensko prezentují přístupy k rozvoji SMART CITIES v globálním měřítku.
CITYTHINKING, SL, Sevilla (CTTK)– je mezinárodní „Cross Industry Alliance“ zaměřena na projektování urbanistických konceptů nových měst, rozsáhlých nových obytných celků a redesignu stávajícího urbánního prostoru, a to ve vztahu k novému paradigmatu 21.století v sektoru „HOUSING“ – masivního přemísťování obyvatel do měst a dosažitelnosti bydlení. Klíčové produkty CTTK jsou: koncept SUE- Smart Urban Ecosystem a SW nástroj PSP- Parametric Smart Planning.
Naše cestovní mapa „CITY/TERRITORY– DISTRICT- HOUSING“ definuje 3 kroky vývojové zralosti během návrhu města. Návrh nového města označujeme jako „programování města“ (City Programing) na principech multikriteriálního hodnocení škály obecných a klientkých KPIs, variantních scénářů vždy s dopady do ekonomiky projektů (zajištění dostupnosti produktu HOUSING pro masivní klientelu).
Jedná se o CITY/TERRITORY SOLUTIONS- řešení pro město a území, DISTRICT SOLUTIONS - řešení pro primární rozvoj masivního bydlení a souvisejících služeb v městkých čtvrtích a část HOUSING – pracující s principy standardizace v designu i produkci/výstavbě vlastních bytových jednotek.
Kvalitní uzemní plánování koreluje následně s principy a funkcionalitami SMART z konceptu CITYSYS (OMS).

11:50 - 12:30
  Legislativní trendy v EU a jejich implementace do českého právního rámce
Dr. Ondřej Beneš, MBA, LLM
EurEau, zástupce České republiky na valném shromáždění, člen představenstva
více

Udržitelnost hospodaření s komunálními odpadními vodami, inovace v čištění odpadních vod, hospodaření s kaly a obnova zdrojů, znečisťující mikrolátky. Klíčovým tématem přednášky bude určení klíčových ukazatelů výkonnosti pro obce a města a dopad digitalizace na řízení vodní infrastruktury.

13:30 - 14:00
  Jak HyperloopTT mění budoucnost dopravy
Dr. Sabih Gatea Khisaf
COO společnosti Hyperloop Transportation Technologies
více

Inovativní, přizpůsobená potřebám lidí, udržitelná – taková je budoucnost dopravy. Představte si, že levitujete v tubusu, v němž je téměř vakuum, a pohybujete se rychlostí zvuku. Tato budoucnost se děje právě teď díky průlomové technologii zvané Hyperloop. Potřeba nových a ekologických způsobů dopravy je větší než kdy předtím, zejména řeší-li globální problémy, jako je dopravní přetížení, škodlivé emise, nebezpečné nehody a nedostatečná nabídka bydlení. Jakožto první světový ekosystém založený na dobrovolné spolupráci, oceněný Světovým ekonomickým fórem jako technologický průkopník, utváří HyperlopTT budoucnost práce a mění dosavadní modely dopravy. Je nás 800 po celém světě, stále však hledáme talenty, kterým nechybí vášeň a zanícení a kteří nám chtějí pomoci dosáhnout našeho cíle.

14:00 - 14:45
  Kontext evropské interoperability a platforma JoinUp
Jean Paul DE BAETS
Projektový manager Join-Up (DG Informatics, ISA2)
více

Program ISA2 Evropské komise podporuje rozvoj digitálních řešení, která umožňují veřejným správám, společnostem a občanům v Evropě těžit z interoperabilních přeshraničních a meziodvětvových veřejných služeb. Ve svém projevu vysvětlí programový manažer Jean-Paul De Baets, proč je interoperabilita při budování digitálních měst klíčová, a představí způsob, jakým mohou řešení programu ISA2 pomoci obcím v procesu digitalizace.

15:00 - 16:00
  Panelová diskuze poradců a koordinátorů projektu Lighthouse: výstavba chytrých čtvrtí a závěry replikačního workshopu
Moderátor: Mario Gualdi (ISINNOVA)
Panelisté:
Albert Engels, Carina Aschan, Gavin Slater, Katelien van den Berge, Loriana Paolucci (project RUGGEDISED)
Sonja Stöffler (project Triangulum)
Veronika Cerna (project SMARTER TOGETHER, tbc)
více

Panelová diskuze zaměřená na zkušenosti lídrů lighthousových projektů RUGGEDISED, TRIANGULUM a SMARTER TOGETHER s postupy výstavby chytrých čtvrtí. Jaké jsou bariéry implementace projektu? Co odlišuje úspěšné projekty od těch méně úspěšných? Jak se z těchto projektů poučit, zajistit jejich funkční replikaci a použití ověřených postupů? Zároveň se budou diskutovat závěry a nejdůležitější zjištění z replikačního workshopu „UČÍME SE OD TĚCH NEJINOVATIVNĚJŠÍCH“.

16:00 - 16:30   Smart City Guidance Package (EIP-SCC)
Judith Borsboom-van Beurden
více

Cílem příručky Smart City Guidance Package je poskytnout veřejné správě měst a obcí, stejně tak jako nevládním organizacím nezbytnou podporu při plánování a řízení projektů Smart City. V prezentaci bude představena příručka a bude popsán její přínos obcím.

16:30 - 16:45   Budoucnost elektromobility
Lukáš Hataš
17:00 - 18:00
  Panelová diskuse: Propojování projektových myšlenek s dlouhodobou strategií
Moderátor: Ing. Jana Zifčiaková, MSc., M.A.
Panelisté:
Mag. Nora Hampl, PhD cand.
Javier Gomez, PhD
Priv.-Doz. Mag. Dr. Michael Ornetzeder
DI (FH) Volker Schaffler, MSc, MA
MSc. Johannes Kathan</>
DI Christoph Gollner
Mag. Oldřich Sklenář
Jaroslav Klusák, PhD
více

Panelová diskuse poskytne souhrn nejdůležitějších témat, které vyvstaly během celého dne na konferenci Věda pro energetickou politiku: Quadruple Helix Eco-Innovation, a zdůrazní vztahy (pokud existují) mezi regionálními eko-inovačními přístupy a 1) potenciálním využitím v regionu a 2) potenciálním využití i mimo lokalitu. Pokusíme se o nastavení specifického rámce pro činnosti a specifikování (pokud je to možné), jaký užitek může mít město/region, pokud tyto činnosti vezme za své.

18:00 - 18:15
  Závěrečné postřehy
Moderátor
.

DIGITÁLNÍ MĚSTO

Pódium Digital City bude věnováno nejdůležitějším tématům ohledně ICT a digitalizace chytrých měst

10:00-13:00  

Digitální nástroje obcí
Moderátor: Martin Pípa

10:00 Hestego, Zdeněk Doležal, Chytré koše pro chytrá města a obce
10:15 Good Vision, Daniel Štofan, Výhody automatického sběru a analýzy dopravních dat z kamer
10:30 Husquarna, Marek Šnyrych, Tiché město s firmou Husqvarna
10:45 Siemens, David Amienyo, City Air Management Tool – nástroj na zlepšení ovzduší ve městech
11:00 Envitech, Mgr. Pavel Chaloupecký (společnost ENVItech Bohemia s.r.o.), Způsoby využití nízkonákladových senzorů pro monitoring kvality ovzduší v rámci konceptu chytrého města
11:15 SafeTrees, Jan Forejt, Monitoring zeleně ve městech, stromy pod kontrolou
11:30 WorldfromSpace, Mgr. Jan Labohý, Pomoc přichází z vesmíru - satelitní nástroje pro smart cities
11:45 IQ Smart Solutions, Ondřej Durkáč, iMobiliář v rámci chytrých měst.
12:00 ČD Telematika, Jan Hlaváček,
12:15 RCE systems, David Hermann
12:30 Verbgroup, Tereza Dubsky, Předcházení vzniku odpadu
12:45 Omexon GA, Kamil Gross

13:15 -14:30
  Tvoříme chytré město: co jsme se naučili v prvních letech projektu RUGGEDISED a na přehlídce chytrých řešení RUGGEDISED 
moderátor: Ruud Schuthof (ICLEI)
panelisté:
1. Carina Aschan (Umeå, Švédsko),
2. Mieke Cornet de Vries (Rotterdam, Nizozemsko),
3. Jakub Rybář (Brno, Česká republika)
více

První část shromáždění bude tvořit panelová diskuse zaměřená na správní aspekty plánování chytrých čtvrtí a na poučení z výzev, kterým čelila města zapojená v projektu RUGGEDISED. Shromáždění se zaměření na počáteční kroky při tvorbě chytrých čtvrtí. Zástupci měst budou sdílet příběhy svých prvotních vizí a přípravy projektů chytrých měst, budou hovořit o úspěších i chybách, které museli překonat. Druhá část se zaměří konkrétně na nejvyspělejší chytrá řešení z projektu RUGGEDISED jako na příklady, které chytré projekty byly realizovány ve městech zapojených do projektu RUGGEDISED (Lighthouse cities).

Potvrzené představení chytrých řešení:
Rotterdam Digital Twin (3D model) – Roland van der Heijden (Rotterdam)
Management poptávky na univerzitě v Umeå – Lisa Redin, Umeå University

14:45 - 15:15
  Brno ID jako středoevropský šampion mezi chytrými městy
Jan Žák, Jaroslav Kacer
Project Manager Brno iD, předseda komise RMB pro chytré a otevřené město
více

Projekt eshopu městských služeb Brno iD postupně sjednocuje pod jednu střechu přístup ke všem poskytovaným službám subjektů místní samosprávy. Část služeb je online dostupná hned po zřízení účtu. Plná paleta služeb je dostupná pro ty, kteří podstoupí ověření svých osobních údajů, a získají účet typu "full". Uživatelé mohou následně sdílet své údaje i případné slevové nároky vůči zapojeným organizacím. Z pohledu města a jeho organizací je výhodou sdílení společného početného kmene uživatelů (aktuálně na úrovni přibližně 1/4 obyvatel města). Celé řešení je vyvíjené pro město na míru a je vlastněné samosprávou.

15:15 - 15:45
  Brno Urban Grid jako příklad kooperace města a podnikatelské sféry
Ondřej Mulíček, Jan Zvara
CEO Altimapo, Magistrát města Brna – vedoucí oddělení data, analýz a evaluací
více

Brno Urban Grid (BUG) je aplikace, která umožňuje jednoduchou vizualizaci a analýzu několika typů prostorových dat v rozsahu Brněnské metropolitní oblasti. Je to jednoduchý a otevřený nástroj pro rychlé a jasné analýzy prostorové situace. Aplikace používá čtvercovou síť o velikosti buňky 250×250 m, která je položena nad mapou metropolitní oblasti (OpenStreetMap). Z jednotlivých čtvercových buněk mohou být propočítávány informace o různých prostorových jevech, jako je počet obyvatel, rozloha zastavěného území nebo rozloha maloobchodní prodejní plochy. Klíčovým rysem aplikace je její otevřenost, jednoduchost k užívání a interpretační jasnost.

VODA

Téma vody představuje relativně nové téma v oblasti Smart City agendy. Nicméně tzv. „Smart Water“ bude stále důležitější v době, kdy pociťujeme dopady klimatické změny a sucha. Program na tomto pódiu je spoluvytvářen s Asociací pro vodu ČR reprezentovanou Petrem Dolejšem, který zastane i roli moderátora.

10:30 - 11:00
  Chytrá řešení pro bezpečné zásobování vodou – podpora správných rozhodnutí při plánování a provozu vodovodů
Zdeněk Sviták
Business Area Manager, DHI
více

Matematický model vodovodního systému umožňuje efektivně podporovat správná rozhodnutí provozovatele a správce s cílem zabezpečit bezpečnou dodávku kvalitní vody spotřebitelům. Typické řešené úlohy jsou zaměřené na připojování nových odběratelů, nebezpečí zhoršení kvality vody při určité manipulaci v síti, minimalizace následků, pokud do vodovodu pronikne kontaminace, postup při plánování výluk. Další významnou oblastí je podpora vyhledávání úniků vody. V příspěvku budou představeny programy DHI WATERNET Advisor a Monitor úniků, které umožňují jednoduché a efektivní využívání moderních technologií pro zajištění kvalitního a efektivního zásobování vodou.

11:00 - 11:30
  Český ostrovní dům: Energetická soběstačnost čištění a zásobování vodou na obecní úrovni: Od zálohy k vlastní výrobě potřebné elektrické energie
Pavel Podruh
CEO Český soběstačný dům
více

V ČR se průměrně vyrobí 48% veškeré elektrické energie z uhlí. Na jednu stranu je snaha o čistší nakládání s vodou, zároveň jsou ale často tyto snahy poháněny značně nečistou elektřinou. V příspěvku bude představena vlastní koncepce bezpečného zálohování elektrické energie obecní ČOV v Arnoštově, s možností budoucího rozšíření o výrobu elektrické energie. Projekt Český soběstačný dům dlouhodobě buduje platformu odborníků, kteří společně navrhují šetrnější provoz budov a infrastruktury. Kromě jiného projekt získal nejvyšší ocenění Evropské komise za ekologické inovace v energetice nebo Social Development Goals Award od Centra OSN v Praze a Asociace společenské odpovědnosti ČR.

11:30 - 12:00
  Cirkulární ekonomika ve vodohospodářské praxi: Využití čistírenských kalů pro čistý pohon městské dopravy
Soňa Jonášová
CEO and founder INCIEN
více

V Brně na podzim 2018 vyjel do ulic první autobus poháněný bioCNG vyrobeným z čistírenských kalů. Pilotní projekt sklidil úspěch, předčil očekávání a stal se vzorem pro další česká města. Štafetu po Brně přebírá Praha a plánuje ozelenění dopravy, a kromě kalů využití i bioodpadů z domácností a průmyslu. Cirkulární ekonomika stojí na propojení témat energetiky, využití zdrojů a synergických principů. Seznámíte se jak se samotným tématem, tak s konkrétními příklady a jejich výsledky testování v praxi.

13:00 - 13:30
  Aktuálně projednávané evropské návrhy v oblasti vodního hospodářství
Helena Kostohryzová
The Permanent Representation in Brussels
více

 Ochrana a udržitelné využívání vodních zdrojů se stává jednou z priorit nejen v regionu střední Evropy, ale v celé EU. V současné době jsou v oblasti vodního hospodářství projednávány dva legislativní návrhy: jeden reviduje směrnici o pitné vodě, druhým je nový návrh na stanovení minimálních požadavků pro opětovné využívání odpadních vod pro zavlažování. Voda však bude v evropském kontextu rezonovat i v nadcházejících letech, kdy se očekávají nové iniciativy navazující na vyhodnocení dosavadního plnění evropské legislativy v oblasti vody. Příspěvek shrne současný stav projednávání legislativy a výhled na to, co nás čeká v dalších letech.

13:30 - 14:00
  Vše se digitalizuje – KOMUNAL 4.0 čelí výzvám ve vodním hospodářství
Günter Müller-Czygan
HST Systemtechnik GmbH & Co. KG
více

Od roku 2013 se používá pojem Průmysl 4.0 pro digitální revoluci, zahrnující transformaci jednoduchých zařízení na samořiditelné produkční celky, tj. na tak zvané Smart Machines. (CPS = Cyber Physical Systems). Stále více jsou tyto struktury diskutovány také v komunální sféře, konkrétně ve vodním hospodářství.
Předmětem dotačního projektu Komunal 4.0 je vytvořit analogii k Průmyslu 4.0 se zaměřením na definici základních parametrů digitální platformy pro návrh, výrobu, řízení a financování vodohospodářské infrastruktury s využitím buďto stávajících zařízení nebo nasazením nových technologických prvků.
Na dokreslení teoretických modulů budou představeny pilotní projekty na reálných vodohospodářských systémech.

14:00 - 14:30
  Siemens: SIWA sewer management system
Oldřich Kupa
Bussines area manager
14:30 - 15:00
  Chytrá řešení vznikají při chytrém plánování – komplexní pohled na řešení odvodnění měst
Milan Suchánek
Business Area Manager, DHI
více

Správným a předvídavým plánováním lze předejít mnoha potenciálním problémům (nejen ve vodním hospodářství) souvisejících s rozvojem měst. Z pohledu odvodnění je nejdůležitější informace o vodním režimu ve městě, která vstupuje do plánování urbanizace tak, aby voda přinášela městu užitek a neškodila. Příspěvek, na ukázce projektu, představuje vodohospodářské výstupy projektů odvodnění měst, jako např. jsou rizikové oblasti potenciálních zátop při přívalových deštích nebo oblasti s vodohospodářsky limitujících podmínek pro novou výstavbu, které je možno pro tento účel vytvořit a jejich použití.

15:00 - 15:30
  Domy jako stromy
Ing. Rostislav Dvořák
Produkt manažer, LIKO-S, a.s.

ENERGETICKÁ POLITIKA

Nízko-emisní energetické systémy jsou podstatou všech strategií chytrých měst. Obnovitelná energie a její propojení s vědou, politikou, privátním sektorem a širší veřejností budou diskutovány v rámci konference Věda pro energetickou politiku: Quadruple Helix Eco-innovation.

11:00 - 12:45
  Věda pro energetickou politiku: Quadruple Helix Eco-innovation

Panel I: Věda se potkává s obnovitelnými zdroji
více

Místní a regionální výzkumní pracovníci stručně prezentují cíle svého výzkumu, diskutují o svých zkušenostech ve výzkumu obnovitelných energií a o jejich budoucích dopadech na energetický system jako takový.
Panelisté:
1. Ing. Tomáš Kazda, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické Brno,
Téma: Baterie budoucnosti

2. Cina Foroutan-Nejad, PhD, Vědecký spolupracovník SoMoPro, CEITEC-MU Brno,
Téma: Udržitelný výpočetní průmysl v roce 2040 a dále

3. Ing. Radek Fujdiak, PhD, Fakulta telekomunikací, Vysoké učení technické Brno,
Téma: energetické systémy inteligentních měst a otázky zabezpečení ICT

4. MSc. Johannes Kathan, AIT Rakouský technologický institut,
Téma: Národní projekty bateriových systémů jako akumulátorů energie (Rakousko)

5. Mgr. Jakub Holovský, PhD, docent, ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, katedra elektrotechnologie
Téma: Budoucí vysoce efektivní tandemové fotovoltaické technologie

6. RNDr. Vladislav Martínek, vědecko-výzkumný pracovník, vedoucí týmu PV Forecast (předpověď osvitu), Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ĆVUT v Praze
Téma: Přesná předpověď lokálního slunečního ozáření za použití kamerového snímače oblohy – naděje pro integraci fotovoltaiky jako stabilní součásti rozvodné sítě


Panel II: Obnovitelné zdroje se potkávají s politikou
více

V souladu s cílem EU zmírnit dopady klimatických změn adaptačními opatřeními, zaměřenými jak na zlepšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů GHG, tak i na zlepšování kvality ovzduší, který energetický systém je pro splnění těchto cílů nejvhodnější? Panelisté uvedou a budou sdílet zkušenosti z jejich měst a regionů.

Panelisté:

1. DI (FH) Volker Schaffler, MSc, MA, rakouské Ministerstvo dopravy, inovací a technologií,
Téma: Rozvoj národních projektů a výzkumných programů s orientací na úkoly

2. Javier Gómez Prieto, PhD, Vědecký pracovník, Společné výzkumné středisko, ISPRA
Téma: Inteligentní specializace s dopady na energetiku – propagace a objevy inovací na nižší než celostátní úrovni

3. Todor Galev, PhD, Centrum pro studium demokracie (Technologie & Inovace)
Téma: Překážky řízení energetické transformace v EU: zjištění a závěry z projektu ENABLE.EU

4. Ing. Jaroslav Klusák, PhD, Energetický manažer, město Litoměřice; Rada pro udržitelnou energetiku vlády ČR, a předseda Sdružení místních energetických manažerů (Česká republika).
Téma: Energetický management ve městech: Jak zajistit, aby udržitelná energetická politika fungovala

5. Martin Mikeska, Vedoucí sekce Média a komunikace, Komora obnovitelných zdrojů energie
Téma: Klimatická strategie a strategie obnovitelných zdrojů energie v ČR

6. Arch. Dipl.- Ing. Ernst Rainer, MSc, Vedoucí URBA Research, Technologická univerzita v Grazu
Téma: Výzvy inteligentních městských oblastí s důrazem na udržitelný rozvoj měst

14:15 - 16:15
  Věda pro energetickou politiku: Quadruple Helix Eco-innovation

14:15 - 16:00
Panel III: Obnovitelné zdroje se potkávají s privátním sektorem

více

Zástupci podnikatelské sféry a vědci, kteří pracují s průmyslem, prezentují svůj pohled na věc a diskutují o nových obchodních modelech, které dovolují digitální a decentralizovaný energetický systém, ale i o způsobech, kterými takový systém mění trhy s energiemi.

Panelisté:

1. Javier Gómez Prieto, PhD, Vědecký pracovník, Společné výzkumné středisko, ISPRA
Téma: Vlajková zpráva JRS „Města se zaměřením na inovace“

2. MSc. Johannes Kathan, AIT Rakouský technologický institut
Téma: Skladování energie v bateriích: Od nápadů k implementaci (Koordinování výzkumných projektů v oboru integrace systémů skladování elektřiny do energetického systému)

3. Dipl.-Ing. Robert Hinterberger, Výkonný ředitel, New Energy Capital Invest GmbH
Téma: Nové obchodní modely a schémata financování pro realizaci inovativních energetických projektů a projektů městského rozvoje: Informování širšího okruhu zúčastněných (vč. veřejných služeb, provozovatelů infrastruktury, vývojářů projektů) a veřejných činitelů (obce, národní ministerstva)

4. Petr Chládek, Ředitel, Jihomoravské inovační centrum (JIC)
Téma: Inovační potenciál jižní Moravy a výzvy v energetice 

5. DI Ghazal Etminan, M.Sc., Business Developer, Research Engineer, Business Unit of Sustainable Cities and Regions, AIT
Téma: Nízkouhlíkové akční plánování jako transdisciplinární a mnohostranný proces

6. Fady Al-kheir, Partner a Ředitel pro strategii ENERGON Holding a.s.
Téma: Technologické inovace a celosvětová energetická revoluce


14:30 - 16:15
Panel IV: Obnovitelné zdroje se potkávají se zákazníky-výrobci uživateli

více

Decentralizovaná energetická řešení přináší vyšší kontrolu a pobídky pro chování jednotlivců. Panelisté budou diskutovat o přínosech spojených s obnovitelnými zdroji pro širší společnost. Oprávnění koncových uživatelů vyrábět energie, čímž z nich vzniknou klíčoví hráči a účastníci v energetickém systému (zákazníci-výrobci), se může někomu líbit, ale ostatním nikoliv. Jak může tento systém pracovat co nejlépe pro každého?


Panelisté:

1. Priv.-Doz. Mag. Dr. Michael Ornetzeder, Institut hodnocení technologií Rakouské akademie věd
Téma: Transformace energetického systému směrem k vyšší udržitelnosti a na inovace orientované metody hodnocení technologií (TA).

2. DI Christoph Gollner, Plusové energetické čtvrtě a sousedství pro udržitelný městský rozvoj, Evropské a mezinárodní programy (EIP)
Téma: Program pro plusové energetické čtvrtě jako společná iniciativa několika evropských zemí pro podporu měst při energetické transformaci

3. Mgr. Oldřich Sklenář, Produktový & projektový manažer, MOOG Brno
Téma: Česká republika a obnovitelné zdroje

4. Hans-Martin Neumann, urbanista (Berlínská komora architektů), Deputy Coordinator, EERA Joint Program Smart Cities, AIT
Téma: Chytrá města a komunita: rozvoj inovačního partnerství

5. RNDr. Jan Hollan, PhD, výzkumník, autor, Ústav pro studium globálních změn (AV ČR)
Téma: Změny klimatu a obnovitelné energie

CHYTRÉ ČTVRTI

Téma chytrých čtvrtí je reprezentováno tzv. Replikačním workshopem: Learning from the most innovative, které je organizováno partnery z projektu Horizon 2020 RUGGEDISED.

10:30 - 11:00
  Replikační workshop “UČÍME SE OD TĚCH NEJINOVATIVNĚJŠÍCH” – přivítání a úvod do replikace
moderátor: Mario Gualdi (ISINNOVA)
řečníci: Judith Borsboom (EIP-SCC), Brooke Flanagan (EUROCITIES), Loriana Paolucci (ISINNOVA), Joanna Tobolewicz (City of Gdańsk)
více

Úvod do replikačního workshopu a panelová diskuse na probíhající replikační proces v Evropě.

11:30 - 12:30
  Replikační workshop “UČÍME SE OD TĚCH NEJINOVATIVNĚJŠÍCH” – 1. kolo
Klikněte zde pro více informací a pro registraci
více

Formát workshopu je navržen tak, aby umožnil dozvědět se co nejvíce o inovativních projektech ve městech napříč Evropou. Můžete si vybrat z několika kulatých stolů. Ať už se zajímáte o energetiku, dopravu nebo ICT, vždy si najdete projekt, který vás bude zajímat.
Zástupci vzrorových projektů (Lighthouse projects) vám umožní nezbytný vhled do procesu implementace, stejně tak poskytnou technické detaily projektů. Půjde-li všechno hladce, replikační workshop by mohl být vaším prvním krokem směrem k úspěšnému napodobení ve vašem městě. Replikační workshop je zaměřen zejména na zástupce měst, vítáni jsou ale také zástupci z podnikatelské a akademické sféry. 

13:30 - 14:30
  Replikační workshop “UČÍME SE OD TĚCH NEJINOVATIVNĚJŠÍCH” – 2. kolo
Klikněte zde pro více informací a pro registraci
více

2. kolo replikačního workshopu.

více INFORMATION

 

UDRŽITELNÁ DOPRAVA

Mobilita je další z hlavních témat Smart City agendy. Téma bude diskutováno v rámci mezinárodní konferenci City Industry Dialogue - The Future of public transport not only in cities - modern technologies in public transport, která je organizována projektem Peripheral Access z programu Interreg Central Europe. Více informací o konferenci je možné nalézt zde.

9:45 - 10:15
  Zahájení registrace
10:15 - 10:30
  Přivítání, zahájení konference
Roman Hanák, Jiří Horský
Náměstek hejtmana pro dopravu, CEO společnosti KORDIS
10:30 - 10:45
  Úvod k projektu Peripheral Access (PA)
Paul Vieweg
Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung
10:45 - 11:15
 

MaaS – cesta od integrovaných dopravních systémů k integraci různých druhů dopravy
Vitézy Dávid
CEO, Maďarské technické a dopravní muzeum

11:15 - 11:40
  Turín: všechny dopravní služby v jedné aplikaci
Guiseppe Estivo
Město Turín
11:40 - 12:00
  Nová dopravní řešení benátského regionu
Venice International University
13:00 - 13:20
  Chytrá řešení a systém jízdenek v Moravskoslezském kraji a Ostravě
Jakub Unucka
Náměstek hejtmana pro chytrý region a dopravu
13:20 - 13:40
  Elektronické jízdenky v Praze a Středočeském kraji
Operátor ICT
13:40 - 14:00
  Systém elektronických jízdenek na platebních kartách v Jihomoravském kraji
Květoslav Havlík
KORDIS JMK
14:00 - 14:20
  Nový systém řízení Dopravního podniku města Brna
Dopravní podnik města Brna
14:40 - 15:05
  Jednotný celostátní tarif a systém prodeje jízdenek
Ministerstvo dopravy České republiky
15:05 - 15:30   Plány, myšlenky a situace veřejné dopravy na Slovensku
BID, Slovensko
15:30 - 15:55
  Jednotný standard a inovace systému elektronických jízdenek a informací pro cestující v Maďarsku
Attila Bálint
CEO, Osobní doprava KTI
16:00 - 16:15
  Závěrečné postřehy

CITY:ONE ARENA

Digitální Česko a inovace: Domácí inovace obcí i firem lze podpořit nasazením digitálních služeb samospráv. O tom, jak nastavit celou koncepci, tj. role a architekturu, národní cíle a dotační programy přijdou prezentovat a diskutovat přední zástupci konceptu Smart City v ČR a dotčených agend, zástupci měst, aktivních občanů a studentů, ale i zástupci významných inovací ve veřejné správě. Výsledkem diskuze na URBIS bude poziční dokument s doporučeními pro strategii státu v oblasti Smart City i s ohledem na plánované aktivity ve V4 či programové období 2021-2027.  Digitální Česko a inovace
více

Domácí inovace obcí i firem lze podpořit nasazením digitálních služeb samospráv. O tom, jak nastavit celou koncepci, tj. role a architekturu, národní cíle a dotační programy přijdou prezentovat a diskutovat přední zástupci konceptu Smart City v ČR a dotčených agend, zástupci měst, aktivních občanů a studentů, ale i zástupci významných inovací ve veřejné správě. Výsledkem diskuze na URBIS bude poziční dokument s doporučeními pro strategii státu v oblasti Smart City i s ohledem na plánované aktivity ve V4 či programové období 2021-2027.

10:30 -13:30
  Chytré investice
více

Domácí inovace obcí i firem lze podpořit nasazením digitálních služeb samospráv. O tom, jak nastavit celou koncepci, tj. role a architekturu, národní cíle a dotační programy přijdou prezentovat a diskutovat přední zástupci konceptu Smart City v ČR a dotčených agend, zástupci měst, aktivních občanů a studentů, ale i zástupci významných inovací ve veřejné správě. Výsledkem diskuze na URBIS bude poziční dokument s doporučeními pro strategii státu v oblasti Smart City i s ohledem na plánované aktivity ve V4 či programové období 2021-2027.

10:30 - 10:50
  David Bárta: Úvod do chytrých investic
10:50 - 11:20
  Zastávka
Daniel Morys. Michal Bočvarov, Michael Kašpar, Lukasz Kuciel
11:20-12:10
  Knihovna
Eliška Bartošová, Jan Urban, Libuše Nivnická, Tomáš Vácha
12:10-12:40
  Uliční databanka (BIM ulice)
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Lukáš Sochor, Petr Dolejš, Radek Gutwirth
12:40-13:20
  Obec budoucnosti
Josef Večeř a jeho hosté
14:30 - 14:45
  Digitální Česko
Martin Tax, Zdeněk Zajíček, Miriam Letašiová, David Škorňa, Michael Kašpar a Libor Grega
16:00 - 17:30
 

Top inovace ve veřejné správě
Václav Jáchim, kraj Vysočina
Daniel Morys, Dopravní podnik Ostrava
Vít Skála, sociální podnik Spolu
Lukáš Klee, Klee Consulting

URBIS PÓDIUM

Hlavní podium je věnovánu Summitu V4+ Smart Cities. Můžete se těšit na živé diskuze zástupců národních a lokální úrovní ze zemí V4+ o tom, jak probíhá implementace konceptu Smart City v místních podmínkách.

9:30 - 10:00
  Uvítací projev URBIS 2019
Zástupce města Brna
10:00 - 12:00
  Sdílení zkušeností mezi ministerstvy V4+
Moderátor: David Bárta
více

Ministerstva zemí V4 a Slovinska odpovědná za agendu Smart City budou hovořit o vzájemné spolupráci, podpoře společného trhu zemí CEE a standardních inovacích veřejných služeb (IPS). Na základě Společného prohlášení o spolupráci v oblasti inovací podepsaného 5. března 2019 v Bratislavě se vyjádří k prvním krokům společného plánu IPS.

František Kubeš, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Piotr Siewierski, Vedoucí Odboru městské politiky, Úsek rozvojových strategií, Ministerstvo investic a rozvoje Polské republiky
Maciej Kawecki, Ředitel Úsek správy dat, Ministerstvo digitalizace Polské republiky
Miriam Letašiová, generální ředitelka sekce podnikatelského prostředí a inovací, Ministerstvo hospodářství SR
Samu Semerey, Lechner Consulting, Maďarsko

13:30 - 13:45
  Sdílení mezi Smart Cities ve střední a východní Evropě
Moderator: Lukáš Macenauer
Smart City Vienna
Dominic Weiss
TINA Vienna
více

Vídeňský přístup k tématu Smart City je založen na minimalizaci využívání zdrojů tak, aby byly maximálně redukovány emise CO2. Zároveň koncept Smart City Vídeň znamená potvrzení a další zvyšování vysoké životní úrovně a sociálního zapojování ve Vídni. V neposlední řadě, Smart City Vídeň znamená změnu založenou na inovacích, aktivní organizaci a, kde je to nutné, rozvoj nových forem distribuce veřejných a soukromých služeb. Strategický rámec současného konceptu Smart City Vídeň je zaměřen na všechny cílové skupiny města: obyvatele Vídně, podniky, neziskové organizace a v neposlední řadě i na samotný veřejný sektor. Vídeň sama sebe vnímá jako zodpovědnou a podnětnou metropoli v evropském i světovém měřítku.

13:45 - 14:00
   Smart City Gdynia
Przemysław Górski, the manager of Urban LAB.
14:00 - 14:15
  Smart City Poznan
Michał Łakomski
Mayor's Proxy for Smart City
14:15 - 14:30
  Pardubice, Česká republika
Petr Kvaš
Náměstek primátora
více

Pardubice jsou lídrem ve strategii parkování, v současné době zajišťují monitorovací systém 4150 parkovacích míst se 14 potenciálními dodavateli, kteří předložili vyjádření zájmu. Pardubice nyní hledají vhodnou datovou platformu.

14:30 - 14:45
  Kolín, Česká republika
Michael Kašpar
Místostarosta
více

Kolín je známý svou Klíčenkou pro školáky, která slouží k identifikaci studentů a pomáhá překonávat administrativní překážky, např. při cestování veřejnou dopravou. Zkušenosti s přijetím tohoto projektu rodiči a školami jsou velmi cenné.

14:45 - 15:00
  Prešov, Slovensko
Veronika Vozárová
Správce města
více

Prešov is the Slovak leader in open data

 15:00 - 15:15
  Novi Sad, Serbia
Dejan Dražic
DunavNet
více

Novi Sad is a local leader in public innovations, being part of several European projects"

15:15 - 15:30
  Alba Julia, Rumunsko
Liviu Stanciu
Manažer komunikace projektu Smart City Alba Iulia
více

Alba Julia is a local leader in public innovations, implementing more than 100 projects in Smart City concept

15:30 - 15:45
 

Lublaň, Slovinsko
Martin Pečar
OmniOpti
více

latest Smart City development in Slovenia, especially Ljubljana

15:45 - 16:00
 

Nemishaeve, Ukraine
Sergii Zamidra
starosta
více

Smart City development in Ukraine, especially in Nemishaeve. Smart Villages - best practices of quick changes in village communities.

DIGITÁLNÍ MĚSTO

Téma digitálního města se věnuje nejdůležitějším aspektům z oblasti ICT a digitalizace Smart Cities.

10:00 - 11:00
  Počítače, svoboda a soukromí
Richard Stallman
Spoluzakladatel CEO Free Software Foundation
více

Cesta, kterou se ubírají digitální technologie, ohrožuje naši svobodu - v našich počítačích a na internetu. Jaké jsou hrozby? Co musíme změnit?

11:00 - 11:30
  Otevřená data z pohledu národní úrovně v praxi
Jakub Malina
národní koordinátor otevřených dat
více

Jaké aktivity dělá ministerstvo vnitra na poli otevřených dat? Co nového se událo a co se chystá? A jak na tom vlastně Česká republika v otevřených datech je? A jak se do otevírání dat můžete zapojit vy? Na tyto, ale i další otázky uslyšíte odpovědi v přednášce hodnotící stav otevřených dat v ČR.

11:30 - 12:00
  Business inteligence efektivně
Ondřej Veselý
Independent expert
více

nástroje a trendy v soukromém sektoru, potřebné kompetence a lidský faktor, demokratizce využití dat, data governance, umělá inteligence, regulace a etika.

13:00 - 13:30
  Digitální inovace v dopravním podniku Ostrava
Michal Bočvarov
Dopravní podnik Ostrava
13:30 - 13:50
  Datová platforma RODOS
Marek Ščerba
VŠB RODOS
13:50 - 14:10
  Datová platforma Cleveranalytics/CleverCiti
Lukáš Sochor
14:10 - 14:30
  Řídicí platforma TECOMAT
Jaromír Klaban
TECO
více

řídicí platforma TECOMAT pro řízení budov, veřejného osvětlení, parkování a dalších systémů postavených na IoT

14:30 - 14:50
  Ako budovať SmartCity? Ide to aj inak ....
Ján Masaryk
OMS lighting
více

V prezentácii sa budeme venovať praktickým návodom a vysvetleniam ako budovať informačno-komunikačný systém pre SmartCity tak, aby bolo pre mesto či región dlhodobo prínosom. V úvode si predstavíme dostupné technológie, ich prínosy a použitie, zameriame sa však aj na ich negatíva či obmedzenia, aby sme sa nenechali nachytať. Následne sa spoločne zamyslíme nad dlhodobo udržateľnou architektúrou systému pre SmartCity, povieme si čo musí architektúra takéhoto systému spĺňať a prečo je to dôležité pre mesto a všetkých účastníkov implementácie SmartCity. Na záver predstavíme nový prístup k tvorbe ekosystému riešení pre SmartCity a ponúkneme všetkým otvorenú platformu pre budovanie SmartCity na báze otvoreného zdrojového kódu.

14:50 - 15:10
  Platforma AnyRoute
Michal Jakob
ČVUT Praha
více

Využití analýzy multimodálních dopravních dat pro optimalizaci mobility a poskytování služeb cestujícím

15:10 - 15:40
  Zkušenosti s datovou platfromou města Kladno
Pavel Rous
Vedoucí odboru informatiky
více

Využití datové platformy Incinity v praxi města Kladno.

15:40 - 16:00
  Zkušenosti s datovou platformou města Prahy (tbc)
Benedikt Kotmel
Vedoucí datové platformy
více

Novinky v oblasti datové platformy města Prahy

16:00 - 16:45
  Panelová diskuze: Uplatnění datových platforem ve městech
Moderátor: Lenka Kovačová
1. Benedikt Kotmel (Praha)
2. Jan Zvara (Brno)
3. Michal Bočvarov (Dopravní podnik Ostrava)
4. Pavel Rous (Kladno)
5. Petr Kvaš (Pardubice)
6. Marek Ščerba (VŠB)
7. Michal Jakob (ČVUT)
více

Co to vůbec je datová platforma? Má nějaké minimální požadavky, nějaký standard? Jaké potřeby měst se dají lépe řešit za pomoci datových platforem? Co vlastně potřebují naše města měřit a k čemu to bude dobré?

VODA

Téma vody představuje relativně nové téma v oblasti Smart City agendy. Nicméně tzv. „Smart Water“ bude stále důležitější v době, kdy pociťujeme dopady klimatické změny a sucha. Program na tomto pódiu je spoluvytvářen s Asociací pro vodu ČR reprezentovanou Petrem Dolejšem, který zastane i roli moderátora.

10:30 - 11:00
  Riziková analýza a digitalizace ve vodárenství
Mgr. jiří Paul, MBA
CzWA - Member of the Board CEO VAK Beroun
více

Riziková analýza je nejen nová legislativní povinnost, ale i úplně nový přístup k provozování vodovodů, zejména zajištění bezpečnosti a plynulosti výroby a distribuce pitné vody. Stejně tak digitalizace je poměrně novým tématem ve vodárenství, zdaleka ne tak rozšířeným, jako v jiných průmyslových oborech. Co mají společného? Dají se vzájemně propojit a využít? Jak zavádět nové technologie v prostředí, kde se jen těžko vyčísluje ekonomická návratnost?

11:00 - 11:30
  Co udělat, aby chytrá města neměla hloupá řešení pro vodu
Ing. Jiří Vítek
CEO JV PROJEKT VH
více

Adaptace na změnu klimatu měst stojí zejména na ohleduplném a šetrném přístupu k vodě, který reprezentují prevence proti záplavám a prevence proti suchu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI). MZI je soubor systémových opatření a přístupů s měřitelnou účinností. Plán adaptace na změnu klimatu prostřednictvím MZI je koncepční dokument, který městům dává návod, jak tato opatření a přístupy zadávat, schvalovat, realizovat, vymáhat, přebírat, provozovat, měřit a vyhodnocovat. Proto je v současnosti pro města nenahraditelným a nepostradatelným.

11:30 - 12:00
  Akční plán hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích
doc. David Stránský
Chair at CzWA
více

Zpracování Akčního plánu HDV vychází přímo z požadavků Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (2017), který je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). Hlavním cílem Akčního plánu hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích (HDV) je vytvořit rámec, který umožní zlepšení vodního režimu urbanizovaných území za účelem jejich adaptace na klimatické změny a zvýšení kvality života v nich. Hlavní zásadou řešení je multioborový přístup, jehož účelem je propojit hospodaření se srážkovými vodami s územním plánováním, krajinným plánováním, dopravním plánováním ad., tak, aby se udržitelné hospodaření s vodou stalo součástí městského rozvoje.

13:00 - 15:00
 

Oběhové hospodářství jako výzva pro všechny – obce, firmy v oblasti nakládání s odpady i pro navazující recyklační průmysl
– RNDr. Miloš Kužvart, ČAObH

Využití TAP v multipalivových kotlech, Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
– Ing. Rostislav Čáp

Oběhové hospodářství v praxi, SUEZ Využití zdrojů, a.s.
– Dipl. Ing. Zdeněk Horsák

Pražské služby, a.s. - představení společnosti, Pražské služby, a.s.
– Ing. Jan Svátek

Energetické centrum recyklace Rapotín, EF-Group, a.s.
– Tomáš Voltr

AUTOVRAKY A OBCE Metalšrot Tlumačov a.s.
– Ing. Ivan Vávra

Závěrečná diskuse v rozsahu 30 minut.

ENERGETICKÁ POLITIKA 1

Druhý den se bude věnovat energetickým otázkám regionální a lokální úrovně v České republice. Partnerem programu je Krajská hospodářská komora jižní Moravy a Regionální hospodářská komora Brno.

10:00 - 10:15
 

Výhody realizace energetických projektů z úspor (metoda EPC)
Radim Kohoutek
ředitel DS Energy Consulting s.r.o.; místopředseda Asociace poskytovatelů energetických

10:15 - 10:30
 

EPC metoda v praktických příkladech
Leoš Aldorf
předseda představenstva Amper Savings, a.s.

10:30 - 10:45
 

Kombinace EPC a dotace z OPŽP
Jaroslav Maroušek
předseda správní rady SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.; ředitel SEVEn Energy s.r.o.

11:00 - 11:15
 

Aktuální dotační příležitosti pro města a obce v oblasti energetiky
Ondřej Stolar
vedoucí oddělení územního rozvoje a projektový manažer, RENARDS dotační, s.r.o.

11:15 - 11:30
 

Chytrá meteo řešení pro chytrá města
Milan Šálek
meteorolog, Amper Meteo, s.r.o.

11:30 - 11:45
 

Dálkové odečty v konceptu Internetu věcí a jejich reálné využití
Ivo Winkler
vedoucí technického oddělení, ENBRA, a.s.

11:45 - 12:00
  Měření tepla v praxi
Ivo Müller
Vedoucí oddělení energetiky DEA Energetická agentura, s.r.o.
více

Ing. Ivo Müller pracuje v oblasti energetiky více jak 20 let, v jeho praxi dominuje
řešení problematiky provozu energetických soustav, měření a regulace, vlastní
měření a rozvoj SMART systémů. Z pohledu SMART je klíčovou disciplínou správně stanovit měření a vyhodnocování. V přednášce se chce věnovat měření, zejména měření tepla, úskalí a rizika spojená
s tímto měřením a vyhodnocováním, příklady z praxe (pozitivní i negativní).

12:15 - 12:30
 

Přínosy energetické platformy pro řízení technologií budov spravované městem
Roman Trnka
obchodní a marketingový ředitel FLOWBOX s.r.o.

12:30 - 12:45
  CitiSys - inteligentní řízení osvětlení
Alexander Gaevski
předseda dozorčí rady ELKOV elektro a.s.
více

Déle než 3 roky pracoval jako Country manager pro GE Lighting pro ČR. Zakladatel divize Elkov Lighting, kterou vede a která má na starosti instalace smart řešení v oblasti osvětlení. Společnost ELKOV Elektro je strategický partner inteligentního řízení osvětlení CitySys, které bylo oceněno Ministerstvem průmyslu a obchodu jako jedno z nejlepších Smart City řešení v ČR a SR. Společnost je členem Hospodářské komory ČR i Czech Smart City Clusteru.

12:45 - 13:00
 

Virtuální městské elektrárny
Filip Procházka
předseda představenstva Mycroft Mind, a.s

13:30 - 13:45  

Koncepce dynamického veřejného osvětlení ve městě Sušici
Miroslav Šafařík
Position: Porsenna o.p.s.

13:45-14:00  

Lukáš Hataš
Asociace elektromobility
Budoucnost

14:00 - 14:15  

Lukáš Loun
Siemens
Komplexní řešení elektromobility pro města a kraje

ENERGETICKÁ POLITIKA 2
13:00 - 16:00
 

Informativní setkání Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC EC)
Srdečně vás zveme na informativní setkání JRC, na kterém bychom rádi informovali české vědce a vědeckou komunitu, stejně tak jako exekutivu o možnostech podpory vědy, kterou JRC poskytuje Evropské unii a jejím členským státům. Setkání se zaměří na nedávné aktivity a možnosti spolupráce na institucionální i individuální úrovni vč. odborné přípravy a pracovních příležitostí pro místní vědce. Cílovou skupinou jsou vědci, řídící pracovníci i politiky.

13:30 – 14:15 Seznámení s JRC
14:15 – 14.45 Otázky a odpovědi
14:45 – 15:00 Přestávka
15:00 – 15:30 Příležitosti pro české vědce – zaměstnání na dobu určitou, odborná příprava, stáže, neplacené praxe
15:30 – 16:00 Otázky a odpovědi

CHYTRÁ SPRÁVA

Digitální transformace předznamenává organizační změny. O nových rolích jednotlivých organizací veřejné správy a nastavení systému spolupráce budou diskutovat zástupci státu, krajů, MASek a obcí.

9:30 - 11:00
  Nové role krajů a MASe (New roles of regions, CLLD)
Pavel Nácovský
moderátor, City:One
více

V rámci sekce zazní prezentace těchto řečníků: Zita Kučerová (CIRI), Karin Černá (MSK), Liberecký kraj, Ústecký kraj, Milan Oliva (NSMAS)
Poté bude následovat diskuze prezentujících.

11:45 - 13:30
  Digitální Česko a Smart City - systém řízení a financování inovací
Pavel Nácovský
moderátor
více

Smart City vyžaduje řízení ze strany státu, neboť je nutné správně nastavit národní cíle a související dotační možnosti. O těchto možnostech a aktivitách klíčových stran budou diskutovat jejich zástupci - Digitální Česko, ICT Unie, kraje, obce, MAS a další. Dalšími tématy jsou příklady užití Digitální technické mapy, Referenční architektura pro Smart city (RASC) a legalita ve Smart City.
Prezentace: Martin Tax, hlavní architekt Digitální Česko: Referenční architektura a rezortismus, koordinační role vládního zmocněnce v územních veřejných službách
Diskuze: prezentujících a Jiří Krist (NSMAS), Vít Skála (MAS Humpolecko)

14:00 - 15:30
  Praxe zpracování Smart City strategií měst
Miroslav Šafařík
více

Zpracovat strategii a nechat si zpracovat strategii jsou dvě odlišné věci. O pozitivech a nástrahách zpracování strategií smart city budou hovořit:
Michal Bačovský Odborný garant koncepce Smart City, Žďár nad Sázavou
Kateřina Vosičková, energetik, a Václav Lužný, vedoucí oddělení rozvoje a investičních záměrů města Prostějov
Roman Mráz, předseda Komise Smart City města Příbram

UDRŽITELNÁ DOPRAVA

The second day represents mobility within another Interreg Central Europe Project called Solez. The name of the conference is Smart solutions for urban and regional mobility in Europe. More information about the conference can be found here.

9:45 - 10:15
  Zahájení registrace
10:15 - 10:30
  Přivítání, zahájení konference
Jiří Horský
CEO společnosti KORDIS
10:30 - 11:00
  CDV – prezentace výsledků projektu – chytré parkování
11:00 - 11:30
 

Brno – nové využití P+R. Od parkování na hlíně ke skutečnému P+R.
Květoslav Havlík
KORDIS JMK

11:30 - 12:00
  Parkování v Rotterdamu (projekt Park4SUMP)
13:00 - 13:25
  Elektrifikace městské autobusové dopravy: přehled a zkušenosti získané z projektu SOLEZ
Josko Deur
Univerzita v Záhřebu
13:25 - 13:50
  Odvážný plán Krakova pro zavedení e-autobusů
13:50 - 14:15
  Přínosy pilotních kroků projektu SOLEZ pro rozvoj Žiliny v oblasti nízko-karbonové mobility
Ľuboš Slebodník
University of Žilina
14:30 - 14:55
  14 let dodávek “na poslední míli” e-vozidly v historickém centru Vicenzy, v němž je omezená doprava
Manuela Massi
Vicenza
14:55 - 15:20
  MaaS – Příležitosti udržitelné mobility ve funkčním městském prostoru Grazu
Thomas Drage
Graz
15:20 - 15:45
  Kulatý stůl: Jaká je budoucnost městské mobility (mobilita jako služba, zelená veřejná doprava, města bez aut...)?
David Bárta
16:00 - 16:15
  Poznámky na závěr

CITY:ONE ARENA

Digitální Česko a inovace: Domácí inovace obcí i firem lze podpořit nasazením digitálních služeb samospráv. O tom, jak nastavit celou koncepci, tj. role a architekturu, národní cíle a dotační programy přijdou prezentovat a diskutovat přední zástupci konceptu Smart City v ČR a dotčených agend, zástupci měst, aktivních občanů a studentů, ale i zástupci významných inovací ve veřejné správě. Výsledkem diskuze na URBIS bude poziční dokument s doporučeními pro strategii státu v oblasti Smart City i s ohledem na plánované aktivity ve V4 či programové období 2021-2027.

10:00 - 11:30
  Sociální podnikání
Vít Skála
moderátor
Panelisté: Iveta Vrbová, Jakob Hurrle, Karel Rychtář, Jana Smetanová, Lenka Štraubová, Markéta Dubnová
více

Podpora lokální ekonomiky a integrace znevýhodněných občanů do běžného života prostřednictvím sociálních podniků. Jak budovat ekosystém služeb poskytovaných místními sociálními podniky, jak je nastaveno prostředí sociální ekonomiky v ČR, jak budovat vztah mezi sociálními podniky a samosprávou?

12:00 -13:30
  Zdravé bydlení a bezpečný urbanismus
Moderátor: Jan Fibiger
Panelisté: Tomáš Vanický, Ondřej Bízek, Tomáš Vácha a Lenka Udrijanová
více

Chytré bydlení nemusí být vždy zdravé. O moderních stavbách a jejich dopadech na zdraví obyvatel i eenrgetickou soběstačnost budou hovořit Tomáš Vanický (CPD), Ondřej Bízek (stavitel a projektant), Tomáš Vácha (UCEEB) a další

14:00 - 15:30
  Digitální dovednosti /Digital skills
Moderátor: Eliška Hájková
Panelisté: Eliška Bartošová, Tomáš Vácha, Miroslav Hřebecký a Antonín Vacek
více

Digitální dovednosti a místa, kde je získat. Diskuze bude vedena nejen nad novými formami vzdělávání, ale i novými rolemi knihoven coby míst pro podporu lokálních komunit a center vzdělávání. V panelu budou diskutovat Eliška Bartošová (MUNI), Tomáš Vácha (UCEEB), Miroslav Hřebecký (EduIn), Veronika Tupá (Mladí občané, tbc), a Jiří Bréda (MiseHero)

green Chytré čtvrti red Energetická politika violet Digitální město blue Voda yellow Udržitelná doprava

URBIS 2019 program

 

 

facebook            twitter       twitter        twitter

 

#upgradeyourcity

Stáhněte si mobilní aplikaci

 

Stáhněte si aplikaci BVV Trade Fairs a mějte program a podrobnosti o veletrhu přehledně v mobilním zařízení. Díky aplikaci si můžete sjednat rychle a pohodlně schůzku s vystavovateli.
Top