Science
Meets
Regions

vlajky

Věda pro energetickou politiku: Quadruple Helix Eco-innovation
5.6.2019, 10:00–18:00, Výstaviště Brno, Pavilon G2

v rámci iniciativy Science Meets Regions.

Konference v Brně je založena na iniciativě Evropského parlamentu – Science Meets Regions. Hlavním cílem této iniciativy je zajistit, aby rozvoj politiky byl podložen těmi nejlepšími vědeckými doporučeními, a to nejen na evropské úrovni, ale i na národní, regionální a lokální úrovni.

Regiony a města jsou klíčovými partnery při implementaci evropské legislativy, politik a finančních nástrojů. V roce 2018 se Evropský parlament rozhodl financovat pilotní projekt "Science meets Parliaments/Science meets Regions" (SmP/SmR"), aby rozšířil tuto iniciativu do více evropských zemí a regionů.

Cíle iniciativy „Science Meets Regions" jsou:

 1. přivést vědce a politiky k jednomu stolu
 2. podporovat vzájemné porozumění
 3. jednat o lokálně relevantních politických otázkách s využitím vědeckých poznatků (např. obnovitelná energie)
 4. více přiblížit vědu občanům
 5. zvýšit důvěru lidí ve vědu prostřednictvím představení jejích klíčových přínosů pro společnost

Zaměření konference Science Meets Regions v Brně, 5. června 2019:
Věda pro energetickou politiku: Quadruple Helix Eco-innovation

K námětu této konference:
V souladu s cíli stanovenými v Pařížské dohodě, města hledají způsoby, jak dosáhnout hospodaření s nulovými emisemi uhlíku, což předpokládá zásadní změny v jejich energetických systémech do roku 2030, a to přechodem na obnovitelné zdroje a uvedením nových systémů řízení energetiky a mobilnějších a rozsáhlejších sítí. V zemích Evropské Unie jsou hlavními prioritami zachovat domácí energetické zdroje, snižovat znečištění a dosáhnout synergie mezi energetickou účinností a účinností zdrojů – s dlouhodobým cílem zlepšit kvalitu života pro všechny obyvatele.

Byla všeobecně uznána potřeba environmentálně rozumného a z hlediska zdrojů účinného rozvoje infrastruktury a dlouhodobé energetické a vodní politiky, které jsou v souladu s cíli čisté energie a se sníženými úrovněmi znečištění vzduchu, vody a půdy (VOC, PM, ozón). Ačkoli města čelí obdobným výzvám, k jejich řešení jsou rozdílně vybaveny, a to na základě specifického lokálního kontextu. V tomto ohledu přinese konference zkušenosti z různých evropských měst, bude se diskutovat o vznikajících energetických technologiích a strategiích energetického managementu i o již získaných zkušenostech. Panelisté budou diskutovat o konkrétních kontextech a zkušenostech ze svých měst, a tím poskytnou hodnotnou znalostní platformu pro všechny zúčastněné strany (vědce, politiky, zástupce obchodu/průmyslu, obyvatele-spotřebitele-výrobce). Doufáme, že lidé využijí tuto příležitost a že budou na této nové platformě moci stavět i v budoucnu. (Mag. Nora Hampl, PhD cand., Strategie #brno2050 garantka energetické oblasti).

Otázkou, na kterou se tato konference bude snažit odpovědět, je – Jaký by Brno mohlo mít prospěch z konkrétních kroků a jak by to mohlo přispět k lokální/regionální konkurenční výhodě? Byly by tyto kroky v souladu se širšími strategickými vizemi (tj., Strategie #brno2050, SET-Plán, Energetická unie, Čistá energie pro všechny Evropany, PCI, INEA)? Pomohlo by to vyřešit místní a regionální výzvy (např., průmyslové hodnotové řetězce EU, návratnost investic do infrastruktury/vybavení/školení)? Jelikož Brno ve svých univerzitách a výzkumných centrech soustřeďuje mladý talent, nabízí prvotřídní výzkumnou infrastrukturu a aktivní investiční komunitu, existují zde dobré podmínky. Jaké jsou plusy a minusy a jak lze nejlépe překonat překážky?

Konference poskytne informace a znalosti na několika úrovních:

 • Inovativní zapojení zúčastněných stran podle modelu Quadruple Helix: veřejný sektor, soukromý, akademický a členové komunit)
 • Potenciální infrastruktura pro čistou energii (rezidentní, komerční sféra, veřejná prostranství, doprava)
 • Proveditelnost investování do decentralizovaných zdrojů obnovitelné energie (RES)
 • Možná koordinace investic v hodnotových řetězcích
 • Zapojení komunit do diskuse, vývoje a implementace čistých obnovitelných zdrojů

Zastoupeny budou následující strany:

 • Politika:  nejmodernějších technologie, připraveny k vývoji nebo implementaci; podporovaný vývoj v energetice; směr vývoje energetiky v privátním sektoru
 • Privátní sektor: technologická připravenost; zákaznické preference
 • Akademický sektor: spolupráce s veřejným a privátním sektorem, komercializace výsledků vývoje a výzkumu; identifikace možných zdrojů financování pro budoucí výzkum
 • Občané: nové technologie se sníženými negativními dopady na zdraví lidí a životní prostředí; decentralizovaná energetická řešení přinášející vyšší kontrolu a pobídky pro individuálním chování

URBIS Hlavní pódium

10:00 – 10:15
Věda mimo laboratoř: Jaké jsou přínosy pro společnost? Markus Dettenhofer, PhD, Výkonný ředitel, Středoevropský technologický institut (CEITEC), Brno


10:15 - 10:35
Hodnocení technologií v kontextu energetické transformace, Priv.-Doz. Mag. Dr. Michael Ornetzeder, Ředitel výzkumu na Institutu hodnocení technologií Rakouské akademie věd

více

Cílem Evropské Unie je stát se globálním lídrem při transformaci na ekonomiku bez uhlíku. V polovině tohoto století mají být emise skleníkových plynů sníženy o 80–95 procent. Toto vyžaduje radikální změnu v mnoha oblastech společnosti a je jasné, že energetický sektor bude hrát klíčovou roli. Z dlouhodobého hlediska bude přechod energetického systému zahrnovat nové technologie a infrastrukturu, ale též nové instituce a sociální praxi. Takový přechod jde mnohem dál, než čím je změna palivové mixu nebo nahrazení dominantních technologií. V této prezentaci se budu věnovat relevanci Hodnocení technologií (TA) v kontextu energetického přechodu. Budu tvrdit, že je naprosto stěžejní identifikovat škodlivé vedlejší účinky, možná rizika a systémové nesoulady od samého počátku, aby bylo možné informovat rozhodující osoby a následně navýšit společenskou hodnotu inovací v energetickém systému.


10:35 - 10:50
Plnění klimatických a energetických cílů: transformační agenda pro chytrá města, DI (FH) Volker Schaffler, MSc, MA, Rakouské ministerstvo dopravy, inovací a technologiíPÓDIUM PRO ENERGETICKOU POLITIKU

11:00 - 12:45
Panel I: Věda se potkává s obnovitelnými zdroji

Místní a regionální výzkumní pracovníci stručně prezentují cíle svého výzkumu, diskutují o svých zkušenostech ve výzkumu obnovitelných energií a o jejich budoucích dopadech na energetický system jako takový.

více

Témata k diskuzi: Které nejmodernější technologie jsou připraveny k nasazení? Jaké může být jejich potenciální použití v konkrétních segmentech sektorů/napříč sektory? Které lokální/globální energetické výzvy mohou nastupující technologie vyřešit? (Např. dekarbonizace: zvýšený podíl obnovitelných zdrojů, rekuperace tepla, úložiště a jejich integrace do energetických systémů). Jaký druh [napříč obory/multidisciplinárních] spoluprací je potřeba k zajištění očekávaných výsledků?

Panelisté:
 • Ing. Tomáš Kazda, Ph.D., Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické Brno
  Téma: Baterie budoucnosti
 • Cina Foroutan-Nejad, PhD, Vědecký spolupracovník SoMoPro, CEITEC-MU Brno
  Téma: Udržitelný výpočetní průmysl v roce 2040 a dále
 • Ing. Radek Fujdiak, PhD, Fakulta telekomunikací, Vysoké učení technické Brno
  Téma: energetické systémy inteligentních měst a otázky zabezpečení ICT
 • MSc. Johannes Kathan, AIT Rakouský technologický institut
  Téma: Národní projekty bateriových systémů jako akumulátorů energie (Rakousko)
 • Mgr. Jakub Holovský, PhD, docent, ČVUT Praha Fakulta elektrotechnická, katedra elektrotechnologie
  Téma: Budoucí vysoce efektivní tandemové fotovoltaické technologie
 • RNDr. Vladislav Martínek, vědecko-výzkumný pracovník, vedoucí týmu PV Forecast (předpověď osvitu), Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ĆVUT v Praze
  Téma: Přesná předpověď lokálního slunečního ozáření za použití kamerového snímače oblohy – naděje pro integraci fotovoltaiky jako stabilní součásti rozvodné sítě

11:00 - 12:45
Panel II: Obnovitelné zdroje se potkávají s politikou

V souladu s cílem EU zmírnit dopady klimatických změn adaptačními opatřeními, zaměřenými jak na zlepšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů GHG, tak i na zlepšování kvality ovzduší, který energetický systém je pro splnění těchto cílů nejvhodnější? Panelisté uvedou a budou sdílet zkušenosti z jejich měst a regionů.

více

Témata k diskuzi: Hodnocení technologií: Jak hodnotit energetické technologie pro zavedení v konkrétních městských a regionálních kontextech během „energetické transformace“? Které národní, regionální a lokální politiky musí být zavedeny, aby bylo zajištěno, že tento přechod přinese očekávané výsledky? Existují opatření zavedená pro koordinaci investic v hodnotových řetězcích?

Panelisté:
 • DI (FH) Volker Schaffler, MSc, MA, rakouské Ministerstvo dopravy, inovací a technologií
  Téma: Rozvoj národních projektů a výzkumných programů s orientací na úkoly
  (i) koordinace výzev, aplikovaného výzkumu a národního financování
  (ii) management podpůrných programů jako styčný bod mez výzkumem, firmami a státní správou
 • Javier Gómez Prieto, PhD, Vědecký pracovník, Společné výzkumné středisko, ISPRA
  Téma: Inteligentní specializace s dopady na energetiku – propagace a objevy inovací na nižší než celostátní úrovni
 • Todor Galev, PhD, Centrum pro studium demokracie (Technologie & Inovace)
  Téma: Překážky řízení energetické transformace v EU: zjištění a závěry z projektu ENABLE.EU
 • Ing. Jaroslav Klusák, PhD, Energetický manažer, město Litoměřice; Rada pro udržitelnou energetiku vlády ČR, a předseda Sdružení místních energetických manažerů (Česká republika). Téma: Energetický management ve městech: Jak zajistit, aby udržitelná energetická politika fungovala
 • Martin Mikeska, Vedoucí sekce Média a komunikace Komora obnovitelných zdrojů energie
  Téma: Klimatická strategie a strategie obnovitelných zdrojů energie v ČR
 • Arch. Dipl.- Ing. Ernst Rainer, MSc, Vedoucí URBA Research, Technologická univerzita v Grazu
  Téma: Výzvy inteligentních městských oblastí s důrazem na udržitelný rozvoj měst

14:15 - 16:00
Panel III: Obnovitelné zdroje se potkávají s privátním sektorem

Zástupci podnikatelské sféry a vědci, kteří pracují s průmyslem, prezentují svůj pohled na věc a diskutují o nových obchodních modelech, které dovolují digitální a decentralizovaný energetický systém, ale i o způsobech, kterými takový systém mění trhy s energiemi.

více

Témata k diskuzi: ak se mohou energeticky intenzivní průmysloví uživatelé účastnit na nových trzích a co by jim ekologická inovace potenciálně přinesla? Existuje důkaz o energetické připravenosti? Co naznačují zákaznické preference (městské/venkovské)?

Panelisté:
 • Javier Gómez Prieto, PhD, Vědecký pracovník, Společné výzkumné středisko, ISPRA
  Téma: Vlajková zpráva JRS „Města se zaměřením na inovace“
 • MSc. Johannes Kathan, AIT Rakouský technologický institut
  Téma: Skladování energie v bateriích: Od nápadů k implementaci (Koordinování výzkumných projektů v oboru integrace systémů skladování elektřiny do energetického systému)
 • Dipl.-Ing. Robert Hinterberger, Výkonný ředitel, New Energy Capital Invest GmbH
  Téma: Nové obchodní modely a schémata financování pro realizaci inovativních energetických projektů a projektů městského rozvoje: Informování širšího okruhu zúčastněných (vč. veřejných služeb, provozovatelů infrastruktury, vývojářů projektů) a veřejných činitelů (obce, národní ministerstva)
 • Petr Chládek, Ředitel, Jihomoravské inovační centrum (JIC)
  Téma: Inovační potenciál jižní Moravy a výzvy v energetice
 • DI Ghazal Etminan, DM.Sc., Business Developer, Research Engineer Business Unit of Sustainable Cities and Regions, AIT
  Téma: Nízkouhlíkové akční plánování jako transdisciplinární a mnohostranný proces
 • Fady Al-kheir, Partner a Ředitel pro strategii ENERGON Holding a.s.
  Téma: Technologické inovace a celosvětová energetická revoluce

14:30 - 16:15
Panel IV: Obnovitelné zdroje se potkávají se zákazníky-výrobci uživateli

Decentralizovaná energetická řešení přináší vyšší kontrolu a pobídky pro chování jednotlivců. Panelisté budou diskutovat o přínosech spojených s obnovitelnými zdroji pro širší společnost. Oprávnění koncových uživatelů vyrábět energie, čímž z nich vzniknou klíčoví hráči a účastníci v energetickém systému (zákazníci-výrobci), se může někomu líbit, ale ostatním nikoliv. Jak může tento systém pracovat co nejlépe pro každého?

více

Témata k diskuzi: Jak tato transformace energetického systému mění spotřebitelské chování a které pobídky (nebo dotace) by měly být zavedeny, aby tuto změnu vyvolaly? Jsou „energetickou transformací“ vytvořeny nové příležitosti – nové výzkumné obory, schémata přeshraničního financování, nové kariérní cesty, nebo přínosy pro zdraví lidí a životního prostředí?

Panelisté:
 • Priv.-Doz. Mag. Dr. Michael Ornetzeder, Institut hodnocení technologií Rakouské akademie věd
  Téma: Transformace energetického systému směrem k vyšší udržitelnosti a na inovace orientované metody hodnocení technologií (TA).
 • DI Christoph Gollner, Plusové energetické čtvrtě a sousedství pro udržitelný městský rozvoj, Evropské a mezinárodní programy (EIP)
  Téma: Program pro plusové energetické čtvrtě jako společná iniciativa několika evropských zemí pro podporu měst při energetické transformaci
 • Mgr. Oldřich Sklenář, Produktový & projektový manažer, MOOG Brno
  Téma: Česká republika a obnovitelné zdroje
 • Hans-Martin Neumann, urbanista (Berlínská komora architektů), Deputy Coordinator, EERA Joint Program Smart Cities, AIT
  Topic: Chytrá města a komunita: rozvoj inovačního partnerství
 • RNDr. Jan Hollan, PhD, výzkumník, autor, profesor Ústav pro studium globálních změn (AV ČR)
  Topic: Změny klimatu a obnovitelné energieURBIS PÓDIUM

17:00 -18:00
Diskuze: Spojování projektových nápadů s dlouhodobou strategií

Závěrečná prezentace na hlavním pódiu poskytne shrnutí nejdůležitějších bodů vznesených během panelových diskuzí a zdůrazní propojení (pokud jsou) mezi regionálními eko-inovačními přístupy a (i) potenciálním místním nebo regionálním využitím a (ii) možným využitím mimo region. Úsilí bude věnováno tomu, aby byly navrhnuty konkrétní rámce pro další kroky, a aby bylo do určité míry specifikováno, proč by tyto kroky byly pro město/region prospěšné.

více

Moderátor:
Řečníci:

Priv.-Doz. Mag. Dr. Michael Ornetzeder

Institut hodnocení technologií
Rakouská akademie věd
Funkce: Ředitel výzkumu

Michael Ornetzeder je ředitelem výzkumu na Institutu hodnocení technologií na Rakouské akademii věd. Jeho hlavní výzkumný zájem se v rámci vědy a studia technologií soustředí, a to se zvláštním zaměřením a s důrazem na inovace, na formy hodnocení technologií, uživatelské inovace, sociální učení a inovační sítě. Jeho současný výzkum se zaměřuje na transformaci energetického systému směrem k vyšší udržitelnosti. Nedávné projekty zahrnují jak nastupující technologie, tak energetický systém z holistické socio-technické perspektivy. Od roku 2009 je členem Energetického řídicího panelu Poradního výboru evropských akademií věd (EASAC), kde měl příležitost přispět k doporučením ohledně energetických a výzkumných politik pro německou vládu v návaznosti na nehodu ve Fukušimě. Jakožto člen tohoto Energetického řídicího panelu též v roce 2015 působil jako politický poradce Evropského parlamentu.

Javier Gómez Prieto, PhD

Vědecký pracovník
Regionální vývoj poháněný chytrými specializacemi a inovacemi
Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC ISPRA)
Funkce: Vědecký pracovník

Javier Gómez je vědeckým pracovníkem ve Společném výzkumném středisku Evropské komise. Jeho hlavní činnosti jsou zaměřené na poskytování podpory a politického poradenství členským státům EU a regionům při územním rozvoji, který je poháněn inovacemi, včetně inovací v energetice. Javier je součástí Platformy inteligentní specializace Společného výzkumného střediska a napsal několik výzkumných článků, které se věnují propagaci inovací na nižších než národních úrovních. Před tím, než se připojil k Evropské komisi, Javier Gómez pracoval jako pracovník hodnocení projektů a monitoringu v rámci politiky Soudržnosti EU Evropské územní spolupráce.

Markus Dettenhofer, PhD

Výkonný ředitel
Středoevropský technologický institut (CEITEC), Brno

Markus je výkonným ředitelem Středoevropského technologického institutu – vědeckého konsorcia 6 univerzit a výzkumných institucí v Brně, v České republice, s přibližně 550 vědci, kteří pracují v oblastech přírodních věd, pokročilých materiálů a technologií. V Brně též plní roli garanta strategie Brno 2050 jakožto Středoevropského centra pro vědu, výzkum a inovace. Markus získal své Ph.D. na Johns Hopkins University, a B.S. na UC Berkeley. Jeho profesním cílem je využívat vědu jako společné dobro pro zapojení a rozvoj společností.

DI Christoph Gollner

Programový manažer
Plusové energetické oblasti a městské čtvrtě pro udržitelný rozvoj měst
Evropské a mezinárodní programy (EIP)
Rakouská agentura pro podporu výzkumu (FFG)
JPI Urban Europe

Programový manažer, SET Plán Akce 3.2/Program o plusových energetických oblastech a městských čtvrtích pro udržitelný rozvoj měst pro JPI Urban Europe v Rakouské agentuře pro podporu výzkumu (FFG). Tento program cílí na rozsáhlou celoevropskou implementaci 100 PED do roku 2025.
2013–2017 Vedoucí kanceláře, Vídeňský úřad pro obnovu města pro 10. obvod Vídně (Gebietsbetreuung Stadterneuerung GB*10). Hlavní obory činnosti: projektová koordinace a management, lokální městský rozvoj, zapojení občanů, koordinace zúčastněných stran, kulturní projekty, integrace, PR

DI (FH) Volker Schaffler, MSc, MA

Rakouské Ministerstvo dopravy, inovací a technologií
Sekce III – Inovace a telekomunikace
Koordinátor národního výzkumného programu “Město zítřka” na rakouském Ministerstvu dopravy, inovací a technologií

Pan Schaffler pracuje pro rakouské Ministerstvo dopravy, inovací a technologií jako hlavní koordinátor národního výzkumného projektu Město zítřka a koordinátor Rakouské inteligentní městské sítě pro města. Jeho hlavní práce zahrnuje podporu měst s jejich transformační agendou a umožnění inteligentní a udržitelné transformace, aby bylo dosaženo klimatických a energetických cílů. Dále jeho práce zahrnuje digitalizaci rakouského sektoru plánování a výstavby a rozvoj budoucích soběstačných oblastí. V roce 2015 pracoval pro Rakouský technologický institut jako odborník na inteligentní města a jako výzkumník a poradce pro města, veřejné instituce a veřejné služby v oboru městského plánování souvisejícího s energetikou. Později se stal projektovým manažerem pro Chytré město Vídeň, kde se spolupodílel na tvorbě Vídeňské agentury pro chytré město a pomohl definovat struktury a procesy Chytrého města Vídeň. Implementoval jak interní městské projekty, tak národní a evropské výzkumné projekty u technologií a služeb inteligentních měst v oblasti energetiky, mobility, zdravotní péče a ICT.

O programu "Město zítřka"

Rakouský výzkumný a technologický (RTD) program „Město zítřka“ je zaměřen na výzkum a vývoj nových technologií, technologických systémů, ale i městských služeb pro budoucí města. Město zítřka klade důraz zejména na výstavbu infrastruktury v souvislosti s městskými energetickými systémy, a to jak na úrovni dané oblasti, tak i v rámci širší aglomerace (příměstské oblasti). Nové technologie a inovace by měly dláždit cestu změněnému chápání budoucího zaměstnání a života v kombinaci s mobilitou a produkcí v rámci měst, díky čemuž budou atraktivním místem k životu a současně energeticky efektivní.

Arch. Dipl.- Ing. Ernst Rainer, MSc

Vedoucí URBA Research
Institut urbanismu
Technologická univerzita v Grazu

koordinátor a vedoucí vědeckého týmu URBA GRAZ na Technologické univerzitě v Grazu, Fakulta architektury, Institut urbanismu

Pan Rainer získal svůj titul z architektury na Technologické univerzitě v Grazu (1999) a diplom na ČVUT Praha a VUT Brno (doc. prof. Karel Havliš), název diplomové práce: CZooropa – Strategie udržitelného městského rozvoje městského regionu Zlín-Otrokovice. Klíčovými oblastmi jeho výzkumu jsou udržitelný městský rozvoj a chytrá města, udržitelná městská multimodální mobilita, otevřený prostor, cyklostezky a zelená městská infrastruktura a městské technologie.

Ing. Jaroslav Klusák, PhD

Město LitoměřicePředseda, Sdružení lokálních energetických manažerů, Česká republika

Pan Klusák pracoval a publikoval v oboru městského energetického managementu od roku 2004 a spolupracoval na národních a mezinárodních projektech (MODEL, Ukazatele udržitelné místní energetiky, MARUEL, MAESTRO, READY 21, ProgRESsHEAT, POCACITO). Je členem Rady pro udržitelnou energii Úřadu vlády České republiky a předsedou Sdružení místních energetických manažerů České republiky.

MSc. Johannes Kathan

Systémy elektrické energie
AIT Rakouský technologický institut
Funkce: Výzkumný inženýr – Energetické systémy a městské systémy obnovitelné energie

Johannes Kathan studoval Energetický a environmentální management se specializací na energetické systémy a obdržel svůj magisterský titul za práci o městských systémech obnovitelné energie na Univerzitě aplikovaných věd FH-Technikum ve Vídni. Pracoval jako výzkumný inženýr v útvaru pro systémy elektrické energie na AIT (Rakouský technologický institut). Jeho aktivity zahrnují koordinaci výzkumných projektů v oboru integrace elektrických bateriových systémů do energetických systémů a jejich použití. Pracoval na celonárodních projektech bateriových systémů pro ukládání energie.

Ing. Tomáš Kazda, PhD

Odborný asistent
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické Brno

Své Ph.D. dokončil v roce 2015 v oboru elektrod pro lithium-iontové akumulátory. Účastnil se mezinárodních projektů, včetně zahraničních stáží (Univerzity Vídeň – Rakousko, Padova – Itálie, Barcelona – Španělsko, La Plata – Argentina). Získal vědomosti a zkušenosti v oborech elektrochemických měření, syntézy elektrodových materiálů pro kladné elektrody Li-Ion baterií a post-lithiových systémů. Od roku 2017 je členem Výboru pro udržitelnou energii a Výboru pro udržitelnou dopravu Rady vlády České republiky. Od roku 2015 je členem organizačního výboru mezinárodní konference Pokročilé baterie, akumulátory a palivové články. Je členem Mezinárodní společnosti elektrochemie a Elektrochemické společnosti. V roce 2014 obdržel grant pro mladé vědce FEI a CSMS (Československá mikroskopická společnost).

Cina Foroutan-Nejad, PhD

Vědecký spolupracovník SoMoPro
CEITEC-MU, Brno

Dr. Cina Foroutan-Nejad získal své PhD ve fyzikální chemii v roce 2011 a k CEITEC-MU se připojil v roce 2014 v rámci vědecké spolupráce SoMoPro. Je čestným členem Královské chemické společnosti a autorem 47 publikací v oborech fyziky, chemie a vědy o materiálech. Jeho současný výzkum se soustředí na navrhování nových materiálů pro udržitelé ukládání a zpracování dat pro budoucí výpočetní průmysl.

Ing. Radek Fujdiak, PhD

Fakulta telekomunikací
Vysoké učení technické Brno

Radek je odborník v oblasti ICT, moderních komunikačních technologií, zabezpečení, kryptografie, lehké kryptografie, optimalizace a účinných řešení. Jeho zkušenosti ze soukromého sektoru zahrnují aplikované ICT, kryptografii a zabezpečení, přičemž akademická kariéra mu dovoluje pokračovat v základním výzkumu. Jako hlavní řešitel nebo člen týmu se účastnil několika národních a mezinárodních výzkumných projektů týkajících se ICT, bezpečnosti a kryptografie. Dokončil zahraniční stáž

Mag. Nora Hampl, PhD cand.

Tvůrkyně námětu konference
Spolugarantka energetické strategie Brno 2050, a ambasadorka aktivních občanů

Nora Hampl je doktorandkou na Univerzitě ve Vídni (Katedra politických věd), kde obdržela DOC Fellowship Rakouské akademie věd. Před tím působila na Harvardově univerzitě v USA. Její výzkum se zaměřuje na dynamičnost energetických systémů založených na eko-inovacích a obnovitelných zdrojích, metodu hodnocení technologií TA (Technology Assessment), a vývoj strategických kapacit pro implementaci změn v energetice. Širší výzkumné zájmy zahrnují mapování Cílů udržitelného rozvoje zohledňující dynamický energetický vývoj a jeho ekologickou stopu, a možnosti globálního dosahu nově vznikajících technologií Evropské Unie.

Robert Hinterberger

Výkonný ředitel
New Energy Capital Invest GmbH, Vídeň

Robert Hinterberger je výkonným ředitelem NEW ENERGY Capital Invest GmbH, což je společnost se sídlem ve Vídni zabývající se poradenstvím a firemním financováním se specializací na sektor energetiky. Podporuje zúčastněné strany v odvětví (veřejné služby, provozovatelé infrastruktury, vývojáři projektů) a veřejné osoby (obce, národní ministerstva a financující agentury) ohledně realizace inovativních energetických projektů a projektů městského rozvoje, ale i nastavení nových obchodních modelů a schémat financování.

Před založením NEW ENERGY vykonával různé seniorské a manažerské pozice v poradenském a finančním odvětví v Rakousku a regionu střední a východní Evropy. Studoval v Rakousku, Francii a Španělsku a má magisterský titul z technické fyziky na Technické univerzitě ve Vídni.

Todor Galev, PhD

Centrum pro studium demokracie
Technologie & Inovace

Dr. Todor Galev pracuje na poradenských a politicko-výzkumných projektech v oboru socio-ekonomických a sociologických studií v oblastech energetického řízení a energetické bezpečnosti, ale i politiky inovací a konkurenceschopnosti v jihovýchodní Evropě a EU. Má více než 15 let zkušeností s řízením a realizací výzkumu a analytických úkolů a specializuje se na hodnocení politiky/programů a posuzování dopadů. Todor se účastnil různých projektů podporovaných ze strany EK (DG Research, FP7, H2020), EBRD, amerického fondu German Marshal Fund, USAID, Ministerstva zahraničí USA, národních ministerstev atd. Zatímco pracoval pro CSD – přední evropský think tank, který se nachází v Bulharsku, Todor získal podporu a účastnil se v roce 2011 Leadership programu pro mezinárodní návštěvníky Ministerstva zahraničí USA o „Energetice a změně klimatu“, ale také implementoval projekty týkající se energetiky v Bulharsku, Srbsku, Rumunsku, Ukrajině a Turecku.

Ing. Jana Zifčiaková, MSc., M.A.

Analytik politiky, Pracovní programová jednotka
Společné výzkumné středisko (JRC), Evropská komise

Jana Zifčiaková je analytikem politiky ve Společném výzkumném středisku (JRC) Evropské komise. Pracuje pro Pracovní programovou jednotku a působí v Bruselu (Sídlo JRC). Jana koordinuje vztahy JRC s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro energetiku (DG ENER). Její hlavní aktivity se soustředí na Energetickou unii. Jana mimo jiné dohlíží na příspěvek JRC k Národnímu energetickému a klimatickému plánu (NECP) a podporu JRC evropským uhelným regionům procházejícím transformací. Koordinuje úsilí JRC pomáhat regionu Horní Nitra na Slovensku při přípravě jeho transformace na období po ukončení těžby uhlí a regionu Údolí řeky Jiu v Rumunsku při přípravě strategie socio-ekonomického rozvoje.

Mgr. Oldřich Sklenář

Produktový & Projektový manažer
MOOG Brno

Oldřich Sklenář je produktový & projektový manažer v MOOG Brno, kde koordinuje vývoj a výrobu speciálních servo a lineárních motorů. Svou kariéru začal v energetice jako konstruktér a se svým profesním rozvojem pokračoval, zatímco pracoval pro několik společností a organizací, včetně nevládních, se zaměřením na obnovitelné zdroje a energetický management. Dokončil stáž na univerzitě Vrije Universiteit v Bruselu a úspěšně absolvoval jak VUT Brno, tak Masarykovu univerzitu.

Mgr. Jakub Holovský, PhD

docent, ČVUT Praha
Fakulta elektrotechnická, katedra elektrotechnologie

Docent na ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, výzkumný pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Svůj výzkum v oblasti fotovoltaiky zaměřuje na optické vlastnosti nových materiálů. Studoval fyziku na Karlově univerzitě v Praze, na Matematicko-fyzikální fakultě, dva roky vědecky pracoval ve skupině profesora Christopha Ballifa ve fotovoltaické laboratoři ve Švýcarském federálním technologickém institutu v Neuchâtel. Jeho inspirace pro výzkum je motivována bojem proti změně klimatu, a to transformací současného systému výroby a spotřeby energií směrem k větší udržitelnosti.

RNDr. Vladislav Martínek

vědecko-výzkumný pracovník, vedoucí týmu PV Forecast (předpověď osvitu)
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ĆVUT v Praze

Vladislav studoval softwarové systémy na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Hlavním zájmem jeho výzkumu jsou prediktivní algoritmy a celkové návrhy systémů. V současnosti je také zodpovědný za výzkum a vývoj služeb pro předpovědi osvitu v UCEEB ČVUT. Cílem jeho výzkumu je získat kapacity k předpovědím solárního osvitu jako zdroje elektrické energie získané fotovoltaickými moduly. Spolehlivá a přesná předpověď je nezbytná pro efektivní energetický management kompenzující kolísání dodávek energií.

Martin Mikeska

Vedoucí sekce Média a komunikace
Komora obnovitelných zdrojů energie

Pan Mikeska pracuje v oblasti strategií obnovitelných zdrojů energie od roku 2005. Spolu se svým týmem pracuje pro Přátele Země ČR na různých projektech zaměřených na představení progresivních strategií boje proti změně klimatu a na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Od roku 2017 pracuje pro Komoru obnovitelných zdrojů energie. Komora sdružuje všechny profesní organizace zaměřené na různé typy obnovitelných energií.

Petr Chládek

Ředitel, Jihomoravské inovační centrum (JIC)

Petr Chládek je ředitelem Jihomoravského inovačního centra (JIC). Ve své předchozí práci pro Regionální rozvojovou agenturu jižní Moravy napomáhal ve vytváření regionálního inovačního ekosystému a pokračoval v této činnosti i jako strategický manažer regionálních inovací v JIC. Jeho práce ve strategickém managementu vyústila v množství úspěšných projektů, jmenovitě VIDA! science centrum, FabLab Brno – otevřená digitální dílna, stejně tak jako množství programů, které podporují spolupráci mezi akademickou a soukromou sférou.

DI Ghazal Etminan

M.Sc., Business Developer, Research Engineer
Business Unit of Sustainable Cities and Regions, AIT

Jako Business developer a Research Engineer v AIT (Rakouský technologický institut) získala Ghazal Etminan rozsáhlé know-how a zkušenosti s vědecky podloženými řešeními a budováním kapacit pro vládu i pro soukromou sféru. Její práce zahrnuje nabytí a realizaci projektů, stejně tak jako řízení výzkumných sítí a aktivní zapojení do mezinárodních projektů týkajících se budování Smart City. Díky aktivitám v Evropě a mezinárodním výzkumných a realizačním projektům získala nesmírné znalosti na poli nízkouhlíkového akčního plánování a zjednodušování transdisciplinárních a mnohostranných procesů.

Hans-Martin Neumann

urbanista (Berlínská komora architektů)
Deputy Coordinator, EERA Joint Program Smart Cities, AIT

Hans-Martin Neumann je zástupcem koordinátora programu EERA Joint Program Smart Cities v AIT (Rakouský technologický institut), kde vede tým 15 vědců pracujících na výzkumu odolnosti a transformace měst. Je zapojen do EIP SCC, strategického inovačního partnerství o chytrých městech a komunitách, a do SET-Plan Temporary Working Group 3.2 (Smart Cities and Communities), do dočasné pracovní skupiny 3.2 pro chytrá měst a komunity Evropského strategického plánu pro energetické technologie. Zde navrhl realizační plán pro energeticky pozitivní čtvrti. Jako projektový manažer a work package leader je Hans-Martin Neumann zapojen do několika projektů Smart City v Rakousku, Evropě i Asii.

Partner a Ředitel pro strategii
ENERGON Holding a.s.

Člen Svazu moderní energetiky, který je otevřen zájemcům o partnerství z řad firem. Věříme, že společně můžeme zajistit silný hlas pro podporu rozvoje inovativních řešení a budovat příležitosti pro jejich růst v rámci české ekonomiky.

„Naše země byla už v dobách první republiky silná v dodávkách technologických celků, včetně těch energetických. Pokud správně uchopíme současný potenciál, máme šanci na tuto tradici navázat a stát se jednou z energeticky nejpokrokovějších zemí na světě. V Energon Holdingu chceme tento vývoj ve spolupráci s dalšími podobně smýšlejícími společnostmi podpořit.“

RNDr. Jan Hollan, PhD

výzkumník, astrofyzik, autor, profesor
Ústav pro studium globálních změn (AV ČR)

Jeho práce a výuka se zaměřují na zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu. Posledních 30 let prováděl výzkum dopadů změny klimatu, obnovitelné energie a energetické účinnosti. Jeho zkušenosti zahrnují udržitelné energie, budovy s nulovými emisemi uhlíku a materiálové inženýrství, energetické systémy a jejich dopady na životní prostředí.

 1. Nora Hampl, Brno 2050 Energetická strategie, ambasador aktivních občanů, Předsedkyně řídicího výboru
 2. Jakub Rybář, Vedoucí Oddělení spolupráce a rozvoje, Magistrát města Brna
 3. Jiří Marek, Smart City Projektový a eventový manažer, Oddělení spolupráce a rozvoje, Magistrát města Brna
 4. Filip Liška, Student, Ústav energetiky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Předsedkyně: Mag. Nora Hampl, PhD cand.

Členové:
Antony Zegers (Rakouský technologický institut)
Arch. Dipl.- Ing. Ernst Rainer, MSc (Vedoucí URBA Research, Technologická univerzita v Grazu)